Стамбена изградба

Станбена Зграда

No. RECIEVER OBJECT ADDRESS DATE
1 Општина Аеродром Реконструкција на улица Aнастас Митрев крак 2 во нас.Мичурин на територијата на Општина Аеродром Венијамин Мачуковски бр.6- Скопје Од: 28.01.2009
2 Општина Аеродром Реконструкција на улица Aнастас Митрев крак 2 во нас.Мичурин на територијата на Општина Аеродром Венијамин Мачуковски бр.6- Скопје Од: 02.04.2009
3 Општина Кисела Вода Изработка на патеки, тротоари, скверови и паркинзи ( од павер елементи, бекатон и асфалт ) Првомајска бб  -Скопје Од: 28.09.2009
4 Општина Аеродром Реконструкција на улица Венијамин Мачуковски во населба Мичурин на територијата на Општина Аеродром Венијамин Мачуковски бр.6- Скопје Од: 18.03.2009
5 Општина Велес Изградба на улици и локални патишта
1. Завршен слој од асфалт, бетон и др.материјали  2. Завршен слој од префабрикувани бетонски елементи
Панко Брашнар Бр. 1 – Велес Од:17.05.2010
6 Општина Кисела Вода Реконструкција на улица Киро Крстевски
дел 2
Првомајска бб  -Скопје Од: 07.07.2010
7 Општина Кисела Вода Реконструкција на улица Киро Крстевски Првомајска бб  -Скопје Од: 17.06.2011
8 Општина Кисела Вода Изградба и реконструкција на патеки Општина Кисела Вода Првомајска бб  -Скопје Од: 17.04.2012
9 Општина Аеродром Обновување на ул Димитар Благоев во населба Лисиче Венијамин Мачуковски бр.6- Скопје Од: 07.08.2012
10 Општина Аеродром Обновување на ул. Владимир Комаров во населба Острово Венијамин Мачуковски бр.6- Скопје Од: 07.08.2012
11 Општина Аеродром Обновување на ул. Благоја Мучето во населба Лисиче Венијамин Мачуковски бр.6- Скопје Од: 02.11.2012
12 Општина Аеродром Обновување на ул. Гаврил Константиновиќ во населба Лисиче Венијамин Мачуковски бр.6- Скопје Од: 02.11.2012
13 БАЛФИН ДООЕЛ СКОПЈЕ Асфалтирање уредување на сервисна улица со комплет паркинзи Skopje City Mall Даме Груев  бр. 28/1-1-Скопје Од: 06.08.2012
14 Општина Зелениково Реконструкција на спортско игралиште во станица Зелениково улица 1 бр. 2 – Зелениково Од: 13.08.2012
15 Општина Неготино Надградба на улици и плоштад во с. Војшанци Ацо Аџи-Илов бр. 2 – Неготино Од: 30.01.2013
16 Општина Кочани Изградба на улица Крум Вранински во Кочани Раде Кратовче бр. 1 – Кочани Од: 14.05.2013
Од: 20.11.2013
17 Општина Делчево Асфалтирање на спортски терен кај ОУ “Ванчо Прке”-Делчево Светозар Марковиќ бр.1-Делчево Од: 26.06.2013
18 Општина Битола Реконструкција на локален пат Битола – Пелистер со изградба на мини плоштад за културно рекреативна намена во склоп на црковниот комплекс Св. Мала Богородица во с.Трново. Булевар 1-ви Мај бр. 61 – Битола Од: 08.07.2013
Од: 25.12.2013
19 ООУ Гоце Делчев- Неготино Асфалтирање и поплочување со павер елементи во училишниот двор на ООУ Гоце Делчев – Неготино “Маршал Тито“ бр. 117-Неготино Од: 17.09.2013
20 Општина Сопиште Изградба на спортско игралиште во село Чифлик улица 2 бр. 2 – Сопиште Од: 23.09.2013
21 Општина Ресен Асфалтирање на улица-изведба на коловоз во населба Пролет Плоштад Маршал Тито бр. 20 Од: 30.09.2013
Од: 19.12.2013
22 Универзитет “Гоце Делчев” – Штип Изградба на паркинзи и изградба на спортско игралиште за потребите на Универзитетот Гоце Делчев во Штип Крсте Мисирков бр. 10А – Штип Од: 04.11.2013
23 Општина Битола Реконструкција на коловоз на ул: 25-ти Мај и санација на двор во О.У. Даме Груев – Битола Булевар 1-ви Мај бр. 61 – Битола Од: 08.11.2013
24 Град Скопје – Скопје Изградба на булевар АСНОМ Бул: Илинден бр. 82 – Скопје Од: 14.08.2013
25 Општина Македонска Каменица Изградба на пристапни маалски патишта во с. Дулица – Општина Македонска Каменица Каменичка бр. 2 -Македонска Каменица Од: 10.01.2014
26 Општина Кавадарци Изведување на градежни работи за изградба на влез во  с. Возарци Плоштад Маршал Тито бб-Кавадарци Од: 23.01.2014
27 Општина Велес Изградба на улици и локални патишта Панко Брашнар Бр. 1 – Велес Од: 07.04.2014
28 Пер-Инжинеринг ДООЕЛ -Кавадарци Реконструкција на патен правец с.Тимјаник – с.Долни Дисан – Објект: дел од локален пат с.Тимјаник-с. Долни Дисан. Вељко Влаховиќ бб- Кавадарци Од: 03.06.2014
29 Општина Битола Изградба на коловоз на СРУ 1 во АРМ 1 Булевар 1-ви Мај бр. 61 – Битола Од: 03.06.2014
30 Општина Пехчево Изградба на улици во с.Робово и с.Панчарево Борис Кидрич бр.8 – Пехчево Од: 11.06.2014
31 Стентон Градба ДОО Асфалтирање на улици во н.м Кривогаштани, Крушеани и Славеј с.Долно Оризари – Битола Од: 17.06.2014
32 Црна Река Петрол ДООЕЛ Кавадарци Асфалтирање на улица на објект Бензинска пумпа на Црна Река Петрол -с.Сирково Илинденска бр.29 – Кавадарци Од: 15.08.2014
33 Општина Битола Санација на ударни дупки на коловози со асфалт и камена коцка на територија на Општина Битола Булевар 1-ви Мај бр. 61 – Битола Од: 23.12.2014
34 Општина Кавадарци Асфалтирање на ул.Орце Николов, ул. Гоце Делчев, ул. Блажо Алексов Плоштад Маршал Тито бб – Кавадарци Од: 07.09.2015   Од: 02.11.2015
35 Општина Пробиштип Реконструкција на раскрсница на улица Јаким Стојкоски – по проект MSIP-MUN-PRB-SH-08 ул. Јаким Стојкоски бб – Пробиштип Од: 28.10.2015
36 Општина Битола Реконструкција на коловоз на ул.Булевар Први Мај од Црн Мост до КЈП Нискоградба Булевар 1-ви Мај бр. 61 – Битола Од: 02.11.2015
37 Општина Битола Санација на ударни дупки на коловози со асфалт и камена коцка на територија на Општина Битола Булевар 1-ви Мај бр. 61 – Битола Од: 03.11.2015
38 Општина Битола Изградба на коловоз на ул.Рашанец нас. Г.Оризари Булевар 1-ви Мај бр. 61 – Битола Од: 22.12.2015
39 Општина Битола Изградба на коловоз на ул.Васил Брклевски и ул.Стара Чешма Булевар 1-ви Мај бр. 61 – Битола Од: 15.01.2016

Опис на проектот

 • Локација:

    

 • Градежна површина:

    

 • Почеток на градба:

    

 • Крај на градба:

    

 • Архитект:

    

 • Категорија:

    

 • Статус на изградба:

    

Детали за Објектот

Детали за Објектот

Други Проекти