Ивичњак уличен

Уличен ивичњак

Производ Изглед Димензии кг/м2 Карактеристики за 1 палета Карактеристики за 1 камион-24 тони
м2/палета кг/палета Број на палети м2/ камион кг/камион
Ивичњак 1000/240/180mm   86 12 1032 22 264 22 704

Прашај за производот

Наши најдобри дела

Галерија

Индивидуални објекти

Јавни објекти