Ивичњак парковски

Ивичњак парковски

Производ Изглед Димензии кг/м2 Карактеристики за 1 палета Карактеристики за 1 камион-24 тони
м2/палета кг/палета Број на палети м2/ камион кг/камион
Ивичњак
1000/200/50mm 1000/220/80mm
    23 54 1242 18 972 22 356
35 36 1260 18 648 22 680

Прашај за производот

Наши најдобри дела

Галерија

Индивидуални објекти

Јавни објекти