Павер

Квалитет пред се

Flatiron (Кисела Вода ) – Во изградба

Бела конфекција

Комплекс Македонија

Макоил Велес

Мотоцентар

Приватни објекти

Прототип

Хотел Дувет

Хотел Македонија

Хотел Солун